Regulamin

Regulamin sklepu internetowego KAROLINA GARCZYŃSKA

  Określający m.in. zasady zawierania umów sprzedaży poprzez sklep, zawierający najważniejsze informacje o sprzedawcy, sklepie oraz o prawach Konsumenta.


  SPIS TREŚCI

  § 1 Definicje

  § 2 Kontakt ze Sprzedawcą

  § 3 Wymogi techniczne

  § 4 Zakupy w Sklepie

  § 5 Płatności

  § 6 Realizacja zamówienia

  § 7 Prawo odstąpienia od umowy

  § 8 Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy

  § 9 Reklamacje

  § 10 Dane osobowe

  § 11 Zastrzeżenia

  Załącznik nr 1: Wzór formularza odstąpienia od umowy


  § 1 DEFINICJE

  Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

  Konto – uregulowana odrębnym regulaminem nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa świadczona drogą elektroniczną), dzięki której Kupujący może założyć w Sklepie swoje indywidualne Konto.

  Konsument – Konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

  Kupujący - każdy podmiot kupujący w Sklepie.

  Regulamin – niniejszy regulamin.

  Sklep - sklep internetowy KAROLINA GARCZYŃSKA prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem:
  https://karolinagarczynska.com

  Sprzedawca - KAROLINA GARCZYŃSKA, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą KAROLINA GARCZYŃSKA, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju i Finansów, nr NIP 7312008765 , nr REGON 101603565, ul. Warszawska 75, 95-200 Pabianice. Widoczny w ewidencji CEIDG pod adresem:
  https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/SearchDetails.aspx?Id=daa53554-f9f2-499e-a367-b88ce723e130


  § 2 KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ

  Adres pocztowy: ul. Warszawska 75, 95-200 Pabianice

  Adres e-mail: info@karolinagarczynska.com


  § 3 WYMOGI TECHNICZNE

  1. Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu potrzebne jest:

  a. Urządzenie z dostępem do Internetu

  b. Przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript i pliki cookies

  2. Dla złożenia zamówienia w Sklepie, poza wymogami określonymi w ust. 1, niezbędne jest aktywne konto e-mail.


  § 4 ZAKUPY W SKLEPIE

  1. Ceny towarów widoczne w Sklepie są całkowitymi cenami za towar, w tym zawierają podatek VAT.

  2. Sprzedawca zwraca uwagę, że na całkowitą cenę zamówienia składają się wskazane w Sklepie: cena za towar oraz koszty dostawy towaru.

  3. Wybrany do kupienia towar należy dodać do koszyka w Sklepie.

  4. Następnie Kupujący wybiera z dostępnych w Sklepie: sposób dostawy towaru oraz metodę płatności za zamówienie, a także podaje dane niezbędne do zrealizowania złożonego zamówienia.

  5. Zamówienie zostaje złożone w momencie potwierdzenia jego treści i zaakceptowania Regulaminu przez Kupującego.

  6. Złożenie zamówienia jest tożsame z zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.

  7. Sprzedawca przekaże Konsumentowi potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży na trwałym nośniku najpóźniej w momencie dostarczenia towaru.

  8. Kupujący może zarejestrować się w Sklepie tj. założyć w nim Konto lub dokonywać zakupów bez rejestracji poprzez podawanie swoich danych przy każdym ewentualnym zamówieniu.


  § 5 PŁATNOŚCI

  1. Za złożone zamówienie można zapłacić:

  a. Zwykłym przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.

  b. Za pomocą karty płatniczej:

  - Visa

  - MasterCard

  c. Za pośrednictwem platformy płatniczej:

  - PayU

  d. Za pobraniem, tj. w momencie dostarczenia towaru do Kupującego.

  2. W przypadku wybrania przez Kupującego płatności z góry, za zamówienie należy zapłacić w terminie 14 dni roboczych od złożenia zamówienia.

  3. Sprzedawca informuje, że w przypadku niektórych metod płatności, ze względu na ich specyfikę, opłacenie zamówienia tą metodą jest możliwe wyłącznie bezpośrednio po złożeniu zamówienia.


  § 6 REALIZACJA ZAMÓWIENIA

  1. Sprzedawca jest obowiązany do dostarczenia towaru bez wad.

  2. Termin realizacji zamówienia wskazany jest w Sklepie.

  3. W przypadku, gdy Kupujący wybrał płatność z góry za zamówienie, Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia po jego opłaceniu.

  4. W sytuacji, gdy w ramach jednego zamówienia Kupujący zakupił towary o różnym terminie realizacji, zamówienie zostanie zrealizowane w terminie właściwym dla towaru o najdłuższym terminie.

  5. Towary zakupione w Sklepie dostarczane są wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w zależności od tego jaką metodę dostawy wybrał Kupujący:

  a. Za pośrednictwem firmy kurierskiej.

  b. Do paczkomatów InPost.


  § 7 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

  1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu, z zastrzeżeniem § 8 Regulaminu, w terminie 30 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

  2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 30 dni od dnia:

  a. W którym Konsument wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie tego towaru.

  b. W którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta, weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno.

  3. Aby Konsument mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi poinformować Sprzedawcę, korzystając z danych podanych w § 2 Regulaminu, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub informacja przekazana pocztą elektroniczną).

  4. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.

  5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, że Konsument wyśle informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

  SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY

  6. W przypadku odstąpienia od zawartej umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

  7. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument zgodzi się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

  8. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

  9. Sprzedawca prosi o zwracanie towaru na adres: ul. Warszawska 75, 95-200 Pabianice niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 30 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle towar przed upływem terminu 30 dni.

  10. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

  11. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

  12. Jeśli towar ze względu na swój charakter nie może zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą Konsument również będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. O szacowanej wysokości tych kosztów Konsument zostanie poinformowany przez Sprzedawcę w opisie towaru w Sklepie lub podczas składania zamówienia.

  13. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Kupującego.


  § 8 WYJĄTKI OD PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

  1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy:

  a. W której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

  b. W której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.

  c. W której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

  d. W której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

  2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje podmiotowi innemu niż Konsument.


  § 9 REKLAMACJE

  1. W przypadku wystąpienia wady towaru kupujący ma możliwość reklamowania wadliwego towaru na podstawie uregulowanej w Kodeksie cywilnym rękojmi lub gwarancji, o ile gwarancja została udzielona.

  2. Korzystając z rękojmi Kupujący może, na zasadach oraz w terminach określonych w Kodeksie cywilnym:

  a. Złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny.

  b. Przy wadzie istotnej - złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

  c. Żądać wymiany rzeczy na wolną od wad.

  d. Żądać usunięcia wady.

  3. Sprzedawca prosi o składanie reklamacji na podstawie rękojmi na adres pocztowy lub elektroniczny wskazany w § 2 Regulaminu.

  4. Jeśli okaże się, że dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie reklamowanego towaru do Sprzedawcy Kupujący jest zobowiązany do dostarczenia tego towaru, w przypadku Konsumenta na koszt Sprzedawcy, na adres ul. Warszawska 75, 95-200 Pabianice.

  5. Jeśli na towar została udzielona dodatkowo gwarancja, informacja o niej, a także o jej warunkach, jest dostępna w opisie produktu w Sklepie.

  6. Reklamacje dotyczące działania Sklepu należy kierować na adres e-mail wskazany w § 2 Regulaminu.

  7. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni.

  POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

  8. W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu, Konsument może skorzystać m.in. z:

  a. Mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj:
  https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595

  b. Pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem:
  https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596

  c. Bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów.

  d. Internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem:
  http://ec.europa.eu/consumers/odr/


  § 10 DANE OSOBOWE

  1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca.

  2. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO).

  3. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Sklepie pod adresem:
  https://karolinagarczynska.com/strona/po_pr


  § 11 ZASTRZEŻENIA

  1. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.

  2. Każdorazowo składane w Sklepie zamówienie stanowi odrębną umowę sprzedaży i wymaga osobnej akceptacji regulaminu. Umowa zawierana jest na czas i w celu realizacji zamówienia.

  3. Umowy zawierane na podstawie niniejszego regulaminu zawierane są w języku polskim.

  4. W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym nie będącym Konsumentem sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

  5. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów prawa.


  Załącznik nr 1 do Regulaminu

  Załącznik nr 1 stanowi wzór formularza odstąpienia od umowy, z którego Konsument może, ale nie musi skorzystać:

  WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

  (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

  KAROLINA GARCZYŃSKA

  ul. Warszawska 75, 95-200 Pabianice

  adres e-mail: info@karolinagarczynska.com

  ............................................................................................................................
  DATA (data wypełnienia formularza)

  ............................................................................................................................
  IMIĘ I NAZWISKO (dane osoby składającej zamówienie)

  ............................................................................................................................
  ADRES DOSTAWY

  ............................................................................................................................
  ADRES E-MAIL

  ............................................................................................................................
  TELEFON

  ............................................................................................................................
  NUMER ZAMÓWIENIA

  OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY
  Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących produktów:
  (Nazwa i cena produktu)

  1. ............................................................................................................................

  2. ............................................................................................................................

  3. ............................................................................................................................

  4. ............................................................................................................................

  Odstępuję od umowy i żądam zwrotu kwoty ...................................................

  Dla płatności elektronicznych i tradycyjnych przelewów bankowych środki zostaną zwrócone w ten sam sposób w jaki dokonana została płatność za zamówienie.
  Dla płatności za pobraniem prosimy o podanie numeru rachunku bankowego do zwrotu środków.

  …......................................................................................................................................................................................

  ............................................................................................................................
  DATA ZAWARCIA UMOWY (data złożenia zamówienia)

  ............................................................................................................................
  PODPIS KONSUMENTA

         ---------------------------------------------------------------------

         Regulamin konkursu UŚMIECH NA GRUPIE

         § 1.

         Postanowienia ogólne

         1. Organizatorem Konkursu „UŚMIECH NA GRUPIE” (dalej „Konkurs”) jest KAROLINA GARCZYŃSKA (dalej „Organizator”).
         2. Konkurs prowadzony jest na stronie www.facebook.com/groups/karolinagarczynska/ (zwanej dalej „Grupa Fanpage”).
         3. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
         4. Fundatorem Nagrody jest Organizator.
         5. Konkurs nie jest sponsorowany, popierany, administrowany ani w żaden sposób powiązany z serwisem Facebook. Wszelkie treści wysyłane przez uczestników Konkursu w związku z Konkursem (np. komentarze, pytania) powinny być adresowane do Organizatora. Organizator zwalnia serwis Facebook z odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z przeprowadzeniem Konkursu za pośrednictwem Fanpage’a Organizatora.
         6. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki Konkursu. Poprzez przystąpienie do Konkursu uczestnicy akceptują zasady zawarte w Regulaminie.

         § 2.

         Uczestnictwo w Konkursie

         1. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkujące na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które posiadają konto w serwisie Facebook.com oraz należą do grupy prywatnej w serwisie Facebook Karolina Garczyńska - pomoc i wsparcie (dalej jako „Uczestnik” lub „Uczestnicy”).
         2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy lub współpracownicy Organizatora oraz członkowie ich rodzin, za jakich uważa się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodzeństwo małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia, a także osoby pozostające w związkach partnerskich.
         3. Uczestnik zwalnia serwis Facebook z odpowiedzialności za wszelkie ewentualne szkody, jakie Uczestnik może ponieść w związku z uczestnictwem w Konkursie przeprowadzanym za pośrednictwem tego serwisu.
         4. W przypadku uzasadnionego podejrzenia oszustwa, naruszenia cudzych praw autorskich lub innych praw osób trzecich oraz w przypadku innych naruszeń Regulaminu, Organizator może podjąć decyzję o zdyskwalifikowaniu Uczestnika. Podejrzenia naruszeń należy zgłaszać w wiadomości prywatnej do Organizatora.

         § 3.

         Zasady Konkursu

         1. Konkurs jest dostępny w formie ogłoszenia konkursowego znajdującego się na Grupie Fanpage’u firmy i dostępnego pod adresem: www.facebook.com/groups/karolinagarczynska/announcements/ (dalej jako: „Post Konkursowy”).
         2. Konkurs trwa od dnia środa 29.04.2020 godz. 12:00 do dnia piątek 15.05.2020 godz. 12:00.
         3. Aby wziąć udział w Konkursie należy opublikować zdjęcie lub video z dopiskiem #usmiechnagrupie (może być w tytule lub opisie zdjęcia/video) przedstawiające produkt z kolekcji Karolina Garczyńska wiosna-lato 2020.
         4. Zdjęcia lub video archiwalne, które były publikowane na Grupie Fanpage przed datą rozpoczęcia konkursu, nie mogą brać w nim udziału.
         5. Każdy uczestnik może opublikować 1 post konkursowy w danej edycji.
         6. O przyznaniu Nagrody decyduje dwuosobowe jury składające się z organizatora konkursu oraz pracownika.
         7. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w dniu piątek 15.05.2020 o godz. 20:00 poprzez wskazanie zwycięzców (dalej jako „Zwycięzcy”) w poście na Grupie Fanpage’u Organizatora.
         8. Każdy Zwycięzca Konkursu zostanie również powiadomiony o wygranej i sposobie odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości e-mail w ciągu 3 (trzech) dni roboczych od momentu zakończenia Konkursu.
         9. Warunkiem przesłania Nagrody jest podanie przez Zwycięzcę Organizatorowi na adres email: help@karolinagarczynska.com następujących danych:
          1. imienia i nazwiska,
          2. adresu korespondencyjnego,
          3. numeru telefonu,
          4. adresu e-mail.
         10. W przypadku braku podania przez Zwycięzcę danych, o których mowa w pkt 7 powyżej w przeciągu kolejnych 3 (trzech) dni roboczych od dnia wysłania przez Organizatora wiadomości prywatnej do Zwycięzcy lub w przypadku podania przez Zwycięzcę nieprawidłowych danych, Zwycięzca traci prawo do Nagrody. W związku z powyższym Zwycięzcy nie przysługują żadne roszczenia względem Organizatora z tytułu utraty Nagrody. Wskazana Nagroda może zostanie przyznana innemu Uczestnikowi zgodnie pkt 4 powyżej i pozostałymi postanowieniami niniejszego paragrafu.
         11. Zwycięzca może zmienić lub poprawić wskazane przez siebie dane poprzez wysłanie Organizatorowi prawidłowych danych w terminie określonym w pkt 8 powyżej, w wiadomości prywatnej lub na adres email Organizatora help@karolinagarczynska.com .

         § 4.

         Nagroda

         1. W konkursie przewidziano 10 nagród dla Zwycięzców wyłonionych w sposób wskazany w § 3.
         2. Nagrodami (dalej jako „Nagroda”) są: bony podarunkowe o wartości 100 PLN do zrealizowania w sklepie online www.karolinagarczynska.com
         3. Zwycięzcy nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na nagrodę innego rodzaju, w szczególności nie przysługuje mu prawo wymiany Nagrody na gotówkę.
         4. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, nie przysługuje mu jednak w zamian ekwiwalent pieniężny.
         5. Oprócz Nagrody, każdy Zwycięzca otrzymuje dodatkową Nagrodę pieniężną w wysokości 11,11% wartości Nagród (dalej: „Nagroda Dodatkowa”).
         6. Zrzeczenie się lub utrata prawa do Nagrody powoduje jednoczesne zrzeczenie się Nagrody Dodatkowej.
         7. Organizator pełni rolę płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami o podatku dochodowym od osób fizycznych i będzie rozliczał podatek Zwycięzcy w zeznaniu rocznym.
         8. Nagroda Dodatkowa nie będzie wypłacana bezpośrednio Zwycięzcy, ale zostanie odprowadzona przez Organizatora do urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności/ siedziby Organizatora. Uczestnik niniejszym wyraża zgodę na potrącenie Nagrody Dodatkowej w celu zapłaty w imieniu Uczestnika, który został Zwycięzcą, kwoty należnego podatku dochodowego od Nagrody.
         9. Szczegółowe informacje dotyczące rozliczenia podatku mogą zostać również przekazane Zwycięzcy przez Organizatora za pośrednictwem prywatnej wiadomości w ramach serwisu Facebook.

         § 5.

         Reklamacje

         1. Reklamacje dotyczące przeprowadzenia Konkursu należy zgłaszać na piśmie, przesyłając je na adres korespondencyjny Organizatora KAROLINA GARCZYŃSKA, WARSZAWSKA 75, 95-200 PABIANICE z dopiskiem określającym nazwę Konkursu w terminie do 14 (czternastu) dni od dnia rozstrzygnięcia Konkursu.
         2. Reklamacje będą rozpatrywane pisemnie w ciągu 30 (trzydziestu) dni od dnia otrzymania przez Organizatora reklamacji. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie przesłana na adres Uczestnika wskazany w piśmie zawierającym reklamację.
         3. Wszelkie reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, ewentualnie adres mailowy/telefon kontaktowy oraz szczegółowy opis reklamacji. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Organizator zwróci się do Uczestnika składającego reklamację o jej uzupełnienie w niezbędnym zakresie.
         4. O zachowaniu terminu złożenia reklamacji decyduje data jej nadania do Organizatora.

         § 6.

         Dane osobowe

         1. Dane osobowe Uczestników są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej jako: „RODO” oraz innymi obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych.
         2. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator.
         3. Dane osobowe Uczestnika Konkursu przetwarzane będą w celu:
          1. organizacji i przeprowadzenia Konkursu na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie oraz wydania Nagród (na podstawie odpowiednio zgody Uczestnika lub Zwycięzcy - art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
          2. realizacji przez Organizatora praw przysługujących Organizatorowi z tytułu udzielonej przez Uczestnika licencji (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit b RODO);
          3. wypełnienia ciążących na Organizatorze obowiązków podatkowych (podstawa prawna z art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
          4. rozpatrywania reklamacji związanych z organizacją Konkursu i wyłanianiem Zwycięzców oraz obrony przed roszczeniami przez Organizatora (na podstawie uzasadnionego interesu Organizatora - art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
         1. Organizator Konkursu przechowuje dane osobowe tak długo, jak jest to konieczne dla celów, dla których dane są gromadzone, tj.:
          1. do upływu okresu, w którym Uczestnik może złożyć reklamację,
          2. w przypadku złożenia reklamacji przez Uczestnika - przez okres przedawnienia roszczeń Uczestnika z tytułu realizacji Konkursu przez Organizatora,
          3. dane Zwycięzców – przez okresy wskazane w odrębnych przepisach nakładających na Organizatora obowiązek przechowywania dokumentacji podatkowej,
         2. Dane osobowe Uczestników mogą być powierzane podmiotom przetwarzającym takie dane na zlecenie Organizatora tj. dostawcy usług hostingowych, kurierom, dostawcy usług elektronicznych, firmie świadczącej obsługę IT, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Organizatorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Organizatora. Dane osobowe Uczestnika lub Zwycięzcy mogą być przekazywane na podstawie odpowiednich umów także innym podmiotom, takim jak kancelaria świadcząca obsługę prawną lub podatkową, podmiot świadczący usługi pocztowe, a także udostępniane organom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie odrębnych przepisów prawa, w szczególności właściwym urzędom skarbowym.
         3. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, tj. poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).
         4. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w Konkursie.
         5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Uczestnikowi przysługują następujące prawa:
          1. prawo do potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe dotyczące Uczestnika i prawo do uzyskania dostępu do nich (art. 15 RODO),
          2. prawo do uzyskania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu (art. 15 RODO),
          3. prawo do sprostowania danych osobowych dotyczących Uczestnika, jeżeli są nieprawidłowe oraz prawo do żądania uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO),
          4. prawo do usunięcia danych osobowych Uczestnika „prawo do bycia zapomnianym” (art. 17 RODO),
          5. prawo do ograniczenia zakresu przetwarzania danych osobowych Uczestnika (art. 18 RODO),
          6. prawo do przenoszenia danych osobowych Uczestnika (art. 20 RODO),
          7. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Uczestnika (art. 21 RODO).
         1. Uczestnik może korzystać z wyżej wymienionych praw poprzez kontakt z Organizatorem pod adresem mailowym: help@karolinagarczynska.com.
         2. Uczestnik jest uprawniony do wniesienia w każdym czasie skargi do właściwego organu nadzorczego (obecnie jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) w przypadku naruszenia praw w zakresie przetwarzania danych osobowych.

         § 6a.

         Prawa autorskie

         1. W przypadku, gdy zdjęcie lub video Uczestnika z dopiskiem #usmiechnagrupie zawiera utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dalej jako: „Utwór”), Uczestnik, z chwilą zamieszczenia ww. zdjęcia lub video oświadcza, że:
          1. przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do przesłanych Utworów oraz, że w przypadku, gdy zdjęcie lub video zawiera wizerunek jakichkolwiek osób, osoby te wyraziły zgodę na ich publiczne udostępnienie,
          2. Utwory nie naruszają prawa, ogólnie przyjętych norm obyczajowych (w szczególności dotyczy to treści powszechnie uważanych za wulgarne i obraźliwe, obrażających uczucia innych osób, w tym również religijne, przestawiających przemoc albo tematykę rasistowską), a także dóbr osobistych oraz praw osób trzecich, a w szczególności praw autorskich i pokrewnych tych osób oraz prawa do prywatności.
         2. Uczestnik z chwilą zamieszczenia zdjęcia lub video zawierającego Utwór udziela Organizatorowi nieodpłatnej, nieograniczonej terytorialnie licencji na okres 20 (dwudziestu) lat, na potrzeby realizacji i promocji Konkursu oraz wszystkich czynności koniecznych dla realizacji Konkursu, tj. na:
          1. publiczne udostępnianie Utworów przez Organizatora na stronach internetowych Organizatora oraz kontach Organizatora, w tym na portalach społecznościowych,
          2. rozpowszechnianie Utworów poprzez publiczne udostępnianie w całości lub we fragmentach w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności w sieciach komputerowych, Internecie i intranecie, TV, a także publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie oraz odtworzenie Utworów,
          3. przesyłanie Utworów innym podmiotom współpracującym z Organizatorem w jakiejkolwiek formie i jakikolwiek sposób,
          4. obróbkę redakcyjną i komputerową Utworów, jak również
          5. wykonywanie prawa zależnego do tych Utworów i zezwalanie na udzielanie wykonywania prawa zależnego do Utworów podmiotom trzecim,
          6. udzielanie dalszej licencji (sublicencji) podmiotom trzecim w zakresie określonym powyżej.
         3. Z chwilą ogłoszenia lub powiadomienia o wygranej w Konkursie, Zwycięzca Konkursu udziela Organizatorowi nieodpłatnej, nieograniczonej terytorialnie licencji do Utworów na okres 20 (dwudziestu) lat wraz z prawem do sublicencji oraz prawem do wykonywania i zezwalania na wykonywanie prawa zależnego, na polach eksploatacji wskazanych w pkt 2 powyżej oraz na następujących polach eksploatacji: wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału lub egzemplarzy oraz tłumaczenie, przystosowywanie, zmiana układu lub jakichkolwiek inne zmiany w Utworze.
         4. Zwycięzcy Konkursu zobowiązują się również do niewykonywania autorskich praw osobistych do Utworów i upoważnia Organizatora do ich wykonywania.

         § 7.

         Postanowienia końcowe

         1. Regulamin jest dostępny na Fanpage’u Organizatora oraz na stronie internetowej www.karolinagarczynska.com w sposób umożliwiający jego pobranie i zapisanie przez Uczestnika.
         2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz inne obowiązujące przepisy prawa.
         3. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora. Powyższe postanowienie nie ogranicza w tym zakresie uprawnień konsumentów wynikających z obowiązujących przepisów prawa.
         4. Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu.

         do góry
         Sklep jest w trybie podglądu
         Pokaż pełną wersję strony
         Sklep internetowy Shoplo.pl